:: Životní prostředí :: Rusová :: Loučná

Aktuálně:

logo kampaně Velká výzva

Životní prostředí

Celkové úspory uhlí nahrazením elektřiny vyrobené v uhelných elektráránách elektřinou vyrobenou ve VF Loučná a Rusová od zahájení provozu v tunách (vagónech)

Platné k 28.2.2017

uhlí

vagóny uhlí

159 861 t

3 135 ks

Celkové emisní úspory větrných farem Loučná a Rusová od zahájení provozu v tunách

Platné k 28.2.2017

Oxid uhličitý - CO2

Poletavý prach

Oxidy dusíku - NOx

Oxid siřičitý - SO2

Těkavé organické látky

197 215,43 t

27,91 t

336,64 t

364,55 t

25,65 tHistorie využívání větru

Již před 4000 lety poznali staří Egypťané, že využívání větrné síly má enormní výhody. Ze začátku 12. století se konečně dostává využívání větru do Evropy:
Staví se první větrné mlýny, které melou obilí nebo čerpají vodu. V průběhu staletí se technika větrných mlýnů neustále zlepšovala a již v roce 1932 se vyrobil elektrický proud za pomoci větru. Ač tento první pokus o výstavbu moderní větrné elektrárny vzhledem k tehdejším technickým podmínkám zklamal, je dnes uznáván jako průkopník větrných elektráren.

Rok 1942 lze uznat jako startovní rok moderního využíváni větrné energie: Ulrich Hütter vyvinul na zakladě znalostí z letecké techniky takzvanou impulsovou listovou teorii, která se používá částečně dodnes.

V roce 1973 dochází k první světové naftové krizi a vývoj směřuje k dalšímu zdokonalení větrných elektráren.

Možnost optimálního využití větrného potenciálu je v České republice odhadována na 2 500 MW. V současnosti dosahuje v České republice celkový instalovaný výkon ve větrných elektrárnách asi 260 MW, ve Spolkové republice Německo 31 308 MW a v celé Evropské unii pak cca 106 040 MW, což odpovídá výkonu několika jaderných elektráren ( 53 jaderných elektráren Temelín ) . Celosvětový instalovaný výkon dosahuje cca 282 482 MW. Větrné elektrárny neprodukují pouze "zelenou elektřinu", ale zajišťují i 10x více pracovních míst než jaderné elektrárny a nejsou nebezpečím pro své okolí. Rovněž šetří domácí surovinové zdroje - uhlí, nemění nenávratně naši krajinu (povrchové uhelné doly) a neznečišťují ovzduší škodlivými emisemi jako uhelné elektrárny.